Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
27-01-2014

 

Podstawą stwierdzenia nieważności § 3 ust. 6 we fragmencie PESEL oraz § 10 załącznika nr 2 do Uchwały w całości jest Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr NK-N.4131.67.6.2013.MS1 z dnia 2 grudnia 2013 roku.

 


Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XLII/301/2013 z dnia 29.10.2013 r.

 

Zasady przyznawania tytułu
"Honorowy Obywatel Miasta Lubania"

 

§ 1

Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Lubania" jest najwyższym wyrazem uznania
dla osób fizycznych, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju miasta lub rozsławiły jego imię.


§ 2

 

Honorowe obywatelstwo może być nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom.

§ 3

 

Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą wystąpić:
1) komisje stałe Rady Miasta Lubań,
2) minimum sześciu radnych Rady Miasta Lubań,
3) Burmistrz Miasta Lubań,
4) minimum 50 mieszkańców miasta posiadających prawo wyborcze,
5) organizacje społeczne, polityczne i wyznaniowe funkcjonujące w Lubaniu, których wniosek
powinien zawierać uchwałę ich organu statutowego,
6) do wniosku mieszkańców miasta należy dołączyć listę zawierającą imię i nazwisko, adres
zamieszkania, PESEL i podpis,
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr NK-N.4131.67.6.2013.MS1 z dnia
2 grudnia 2013 roku.
7) wniosek organizacji społecznych, politycznych i wyznaniowych powinien zawierać uchwałę
organu statutowego.


§ 4

 

1. Wniosek o nadanie tytułu, którego wzór stanowi załącznik nr 1, powinien zawierać :
1) dane osobowe kandydata,
2) charakterystykę kandydata,
3) określenie zasług uzasadniających nadanie tytułu,
4) listę osób popierających – w przypadku dokonania zgłoszenia przez grupę mieszkańców
miasta, której wzór stanowi załącznik nr 2,
5) w przypadku zgłoszenia kandydata przez grupę mieszkańców miasta, formularz
zgłoszeniowy w ich imieniu musi zostać podpisany przez pierwszą osobę umieszczoną na
liście osób popierających – jako reprezentanta w/w grupy,
6) pisemną zgodę kandydata oraz jego oświadczenie dotyczące niekaralności.
2. Wnioski o nadanie tytułu składa się Przewodniczącemu Rady Miasta Lubań, który wspólnie
z zastępcami sprawdza je pod względem kompletności.
3. Wnioski spełniające wymogi formalne przedkłada się komisjom stałym Rady Miasta Lubań
do zaopiniowania.
4. Zaopiniowane wnioski Przewodniczący przedstawia Radzie Miasta Lubań w celu podjęcia
uchwały.
5. Uchwały o nadaniu tytułu „ Honorowego Obywatela Miasta Lubania” podejmowane są w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 5

 

Osoba, której nadano tytuł „ Honorowego Obywatela Miasta Lubania otrzymuje :
1) ozdobny list gratulacyjny,
2) legitymację.§ 6

 

1. Nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Lubania” odbywa się w okolicznościach
zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.
2. Do wręczenia tytułu „ Honorowego Obywatela Miasta Lubania” upoważnieni są
Przewodniczący Rady Miasta Lubań wraz z Burmistrzem Miasta Lubań.§ 7

 

Osoba wyróżniona ma prawo używania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Lubania".

 

§ 8

 

1. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.
2. Pozbawienie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Lubania" następuje w tym samym trybie
jak nadanie.


§ 9

 

Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Lubania” może być nadany pośmiertnie.

 

§ 10

 

Ewidencja osób wyróżnionych tytułem „ Honorowego Obywatela Miasta Lubania” prowadzone jest w biurze Rady Miasta Lubań.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr NK-N.4131.67.6.2013.MS1 z dnia
2 grudnia 2013 roku.


§ 11

 


Koszty związane z ustanowieniem oraz nadaniem tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Lubania” pokrywane są z budżetu miasta Lubań.


Przewodniczący Rady
Marian Kwolik


 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...