Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
27-01-2014

 

Podstawą stwierdzenia nieważności § 3 ust. 2 we fragmencie PESEL oraz § 7 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały w całości jest Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr NK-N.4131.67.6.2013.MS1 z dnia 2 grudnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XLII/301/2013 z dnia 29.10.2013 r.

Zasady przyznawania medalu
„ZA ZASŁUGI DLA MIASTA LUBANIA”


§ 1


Medal „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA LUBANIA”, zwany dalej „medalem”, nadawany jest osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, które swoją działalnością przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego , społecznego rozwoju oraz promocji miasta Lubania i poprzez swój dorobek lub osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.

§ 2


1.Medal może być nadany obywatelom polskim i cudzoziemcom, pełnoletnim, nie karanym sądownie, spełniającym wymagania określone w § 3 przedmiotowego regulaminu.
2.Medal jest nadawany tej samej osobie tylko jeden raz.
3.Osoba fizyczna zgłoszona do nadania medalu musi w formie pisemnej:
a) wyrazić zgodę na kandydowanie do tego zaszczytu,
b) złożyć oświadczenie dotyczące swej sądownej niekaralności.
4.Medal może być nadany pośmiertnie.

§ 3


1.Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do nadania medalu są:
a) minimum 6-ciu radnych,
b) Burmistrz Miasta Lubań,
c) organizacje pozarządowe, polityczne, kościoły i związki wyznaniowe, których siedzibą jest miasto Lubań,
d) minimum 50-ciu pełnoletnich obywateli, posiadających czynne prawo wyborcze i zamieszkałych na stałe na terenie miasta Lubań.
2.Lista osób popierających, której wzór stanowi załącznik nr 2, powinna być dołączona do formularza zgłoszeniowego i zawierać imię, nazwisko, adres, PESEL i podpis.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr NK-N.4131.67.6.2013.MS1 z dnia  2 grudnia 2013 roku
3.W przypadku zgłoszenia kandydatów do nadania medalu przez grupę obywateli, formularz zgłoszeniowy w ich imieniu musi zostać podpisany przez pierwszą osobę umieszczoną na liście osób popierających jako reprezentanta w/w grupy.
4.Wniosek złożony przez podmioty, o których mowa w § 3 ust. c, którego wzór stanowi   załącznik nr 3 oraz 3 a, powinien zawierać nazwę i adres wnioskodawcy oraz podpis osoby uprawnionej do jego reprezentowania, a także aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru oraz uchwałę organu statutowego.

§ 4


1.Wniosek o nadanie medalu w danym roku kalendarzowym powinien zostać złożony w Biurze Rady Miasta Lubań do 30 kwietnia. Wniosek (wraz z załącznikami – lista osób popierających lub uchwały) jest ważny tylko w roku kalendarzowym, na który został złożony.
2.Formularze zgłoszeniowe udostępnione zostają w Biurze Rady Miasta oraz poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.
3.Wniosek zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1, powinien zawierać:
a) dane osobowe kandydata do medalu,
b) pisemną zgodę kandydata i jego oświadczenie dotyczące sądownej niekaralności,
c) uzasadnienie nadania medalu,
d) podpis wnioskodawcy,
e) listę osób popierających, w przypadku dokonania zgłoszenia przez grupę obywateli.
4.Wniosek winien zostać sprawdzony pod względem kompletności oraz spełnienia warunków, określonych w § 3 niniejszego regulaminu, przez Przewodniczącego Rady Miasta i jego zastępców.
5.Wnioski spełniające wymogi powyższych zasad przedkłada się komisjom stałym Rady Miasta Lubań.


§ 5


1.Komisje Rady Miasta Lubań opiniują wnioski o nadanie medalu.
2.W sprawie nadania medalu uchwałę podejmuje Rada Miasta Lubań w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.


§ 6


1.Wręczenie medalu odbywa się w formie uroczystej podczas:
a) sesji Rady Miasta Lubania,
b) z okazji Dni Lubania,
c) z okazji święta Patrona Miasta Lubania
d) z okazji innych ważnych wydarzeń.
2.Wręczenia medalu dokonuje Przewodniczący Rady Miasta Lubań wraz z Burmistrzem Miasta Lubań.
3.Koszty związane z ustanowieniem i nadaniem tytułu pokrywane są z budżetu miasta.

§ 7


1. Medal ma 70 mm średnicy i wykonany jest z brązu. Na awersie umieszczony jest napis  „Za zasługi dla Miasta Lubania” oraz wizerunek lubańskiego ratusza. Na rewersie umieszczony jest historyczny herb miasta Lubania. Projektantem medalu jest artysta plastyk Stefan Dons.
2. Wraz z medalem wręcza się dyplom jego nadania określający zasługi stanowiące podstawę jego przyznania.
3. Ewidencję wniosków i nadanych medali prowadzi Biuro Rady Miasta Lubań.  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr NK-N.4131.67.6.2013.MS1 z dnia  2 grudnia 2013 roku.


§ 8

 

Rada Miasta w drodze uchwały może pozbawić medalu w wypadku stwierdzenia, że jego przyznanie nastąpiło w wyniku błędu.


Przewodniczący Rady
Marian Kwolik

 

 

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...