Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
24-06-2022

Burmistrza Miasta Lubań ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego wraz z gruntem położonego w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej na części działki 42/20, AM 1, Obręb III.

                                                                                   Lubań, dnia 24 czerwca 2022 roku

 


BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony


na najem garażu murowanego wraz z gruntem położonego w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej na części działki 42/20, AM 1, Obręb III, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00018709/9.

Garaż murowany wraz z gruntem o powierzchni 23,00 m² położony w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej.

Nieruchomość znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem MW,U1 przeznaczonej na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej, ZP1- tereny zieleni urządzonej.

Strefa B ochrony konserwatorskiej. 

Nieruchomość w złym stanie technicznym wymagająca remontu. Wewnątrz garażu widnieją liczne pęknięcia ścian, odpadający tynk, dach połączony z sąsiednim garażem-w złym stanie technicznym.  Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie do wykonania remontu własnym kosztem i własnym staraniem.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto za najem: 2,00 zł/m² (słownie: dwa złote 00/100).

Wadium: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100)

Przetarg na najem garażu murowanego wraz z gruntem odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2022 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala nr 11.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej proponowanej stawki czynszu.

Postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu. Licytacji podlegać będzie miesięczna stawka czynszu netto za najem nieruchomości.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 02 sierpnia 2022 roku włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S. A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg na najem garażu murowanego ul. Zgorzelecka  – imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 02 sierpnia 2022 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Lubań.           

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia Umowy Najmu.

Z osobą wyłonioną w drodze przetargu jako Najemcą przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta stosowna Umowa Najmu na czas nieoznaczony z datą obowiązywania od dnia 01 września 2022 roku. Wydanie nieruchomości dla Najemcy zostanie potwierdzone stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym. O terminie i miejscu zawarcia Umowy Najmu, Najemca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Pełna wersja ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, na stronie internetowej www.luban.pl w zakładce „Nieruchomości”, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań http://bip.miastoluban.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 2, Tel.: + 48 75 646 44 24.

  

 

                                                                                              Burmistrz Miasta Lubań

                                                                                              Arkadiusz Słowiński

                                              

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...