Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
20-10-2011

Rozpoczynając działalność gospodarczą masz wiele możliwości do wyboru. Ale też musisz zastanowić się nad:

 1.   formą wykonywanej działalności. Masz do wyboru prowadzenie działalności:

- jako osoba fizyczna, jednoosobowo,
- jako wspólnik w spółce cywilnej,
- jako wspólnik spółki osobowej (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo - akcyjna) lub kapitałowej
  (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne).

 1. formą opodatkowania podatkiem dochodowym (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa)
 2. opodatkowaniem podatkiem VAT.


Jeżeli zdecydowałeś się rozpocząć działalność, jako osoba fizyczna lub wspólnik spółki cywilnej w pierwszej kolejności powinieneś zgłosić się do urzędu Miasta. Nie rejestruje się prowadzenia działalności przez spółkę. Każdy ze wspólników składa samodzielnie wniosek we własnym imieniu.
Aby założyć działalność należy wypełnić wniosek CEIDG - 1 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG - 1 jest także wnioskiem o:

 • zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zawieszenie działalności gospodarczej,
 • wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
 • zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.


Gdy masz rachunek bankowy, to wypełniasz również cześć CEIDG - RB. Jeżeli natomiast prowadzisz działalność gospodarczą w kilku miejscach, musisz także złożyć część wniosku CEIDG - MW. Gdy deklarujesz wykonywanie więcej niż 9 rodzajów działalności, jeszcze dodatkowo wypełnić musisz cześć CEIDG - RD.

Wszystkie niezbędne formularze uzyskać można w Urzędzie Miasta Lubań - Biuro Obsługi Interesanta, Wydziale Infrastruktury Społecznej lub pobrać ze strony internetowej www.luban.pl, http://bip.um-luban.dolnyslask.pl/ a także
z platformy ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl lub na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl.

Pamiętaj!: Wszystkie zmiany dotyczące zmiany stanu faktycznego i prawnego (zmiany danych, które zostały podane przy wpisie) należy zgłosić organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni od ich zaistnienia – dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 lipca 2011r, 7 dni – dla przedsiębiorców wprowadzonych do centralnej ewidencji, którzy rozpoczęli działalność po 1 lipca 2011r. 

Od 31 marca 2009r. zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jak i zgłoszenie
o wykreślenie, zawieszenie i wznowienie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zwolnione są z opłaty.

Zgodnie z tzw. zasadą jednego okienka wniosek CEIDG-1 jest równocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (Regon), pozyskanie lub uaktualnienie numeru NIP (Urząd Skarbowy), zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek (ZUS), ewentualnie oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS).

Po złożeniu wniosku organ ewidencyjny w ciągu 1 dnia dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Informacja o dokonaniu wpisu do ewidencji zostanie umieszczona na stronie Ministerstwa Gospodarki. www.mg.gov.pl

W naszym mieście wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje:

Urząd Miasta Lubań
Wydział Infrastruktury Społecznej

ul. Mickiewicza 6 (2 piętro)
Wszelkich informacji nt. działalności gospodarczej udziela
Pani Barbara Kończyk
tel. 75 6464427

Interesanci przyjmowani są w:
poniedziałek, środa i czwartek od godz. 7.30 do godz.15.30
wtorek   w godz. od 7.30 do godz. 17.00 
piątek 7:30 - 14:00  

Trzeba pamiętać, że wprowadzenie zasady „jednego okienka” nie zwalnia przedsiębiorcy od konieczności załatwienia niektórych spraw w urzędach osobiście, np. złożenia w ZUS druków ZUS ZUA lub ZUS ZZA, a w urzędzie skarbowym informacji o podjęciu działalności w formie spółki cywilnej, czy też podjęciu działalności objętej podatkiem od towarów i usług – VAT.

Urząd Skarbowy w Lubaniu
ul. Stara 1
tel. (075) 722 91 00

Interesanci przyjmowani są:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30
środa od godz. 7.30 do godz.18.00


Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności musi samodzielnie dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS
w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, tj. od dnia rozpoczęcia działalności.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lubaniu
ul. Łokietka 13
tel. 75 646 87 80
 

Interesanci przyjmowani są:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 8.00 do godz.15.00
czwartek w godz. od 8.00 do godz. 17.00.
 

Numer REGON

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON).
Pamiętaj! Podmiot, który zawiesił działalność gospodarczą, a następnie ponownie ją podjął, nie musi występować
o nowy REGON. Zmiany cech podmiotu objęte wpisem do rejestru podmiotów (jak np. data zawieszenia i podjęcia działalności) nie powodują nadania nowego numeru identyfikacyjnego.

Spółka cywilna

Przedsiębiorcy prowadzący indywidualnie działalność gospodarczą mogą utworzyć spółkę cywilną na podstawie prawa cywilnego. Każdy ze wspólników spółki cywilnej powinien posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Spółka powinna wystąpić do właściwego urzędu statystycznego o nadanie odrębnego numeru REGON i do urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP (Druk NIP-2 oraz NIP- D). Zgłoszenia spółki w urzędzie skarbowym należy dokonać w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy spółki w związku z podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należy podkreślić, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a jej wspólnicy odpowiadają osobiście i solidarnie za zobowiązania.

W przypadku osób prowadzących działalność w ramach spółki cywilnej płatnikiem składek na ubezpieczenia wspólników może być za nich spółka (formularz ZUS ZPA) lub każdy ze wspólników. W tym drugim przypadku należne za siebie składki każdy wspólnik wykazuje
w deklaracji ZUS DRA.
 

Podjęcie działalności a przepisy sanitarne

Przedsiębiorca ma obowiązek powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożenia pisemnej informacji o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących danego przedmiotu wykonywanej działalności.
 

Zawieszenie działalności

Prowadzenie własnej działalności - jak każdy biznes jest obarczone pewnym ryzykiem. Przedsiębiorca decydując się na przedmiot działalności, nie może wiedzieć czy na pewno mu się powiedzie takie przedsięwzięcie. Prawo przewiduje jednak takie sytuacje i poprzez instytucje zawieszenia działalności - pozwala czasowo zaprzestać prowadzenia takiego biznesu. Warunkiem jest, aby był to przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Z tego prawa mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i inni przedsiębiorcy - spółki (zarówno osobowe, jak i kapitałowe), fundacje itp

 • Zawieszenie bądź wznowienie działalności przez osobę fizyczną

Zgłoszenia informacji o zawieszeniu przez przedsiębiorcę działalności (bądź wznowieniu działalności zawieszonej) – osoby fizyczne składają do organu ewidencyjnego na formularzu CEIDG-1 (wniosek zintegrowany).

Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej nie wymaga podania przez przedsiębiorcę powodu tego zawieszenia. Nie wymaga ona również wydania zgody organu ewidencyjnego na zawieszenie działalności. Przedsiębiorca składa jedynie zgłoszenie będące skutkiem podjęcia własnej decyzji w zakresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu nie podlega żadnym opłatom! Złożony wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS, Urzędu Statystycznego oraz naczelnika Urzędu Skarbowego.

 • Zawieszenie bądź wznowienie działalności spółki cywilnej

Jeżeli przedsiębiorcy wykonują działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej – jej zawieszenie (bądź wznowienia) jest skuteczne pod warunkiem zawieszenia (wznowienia) działalności przez wszystkich wspólników w urzędzie miasta lub gminy (wniosek CEIDG-1).

Chociaż spółka cywilna ma charakter umowy cywilnoprawnej między przedsiębiorcami, a każdy ze wspólników spółki cywilnej jest odrębnym przedsiębiorcą, to zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawieszenie jest skuteczne wówczas, gdy wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej złożyli wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Zatem jeśli chociaż jeden ze wspólników nie złoży stosownego wniosku do właściwego dla siebie urzędu, wówczas żadnemu ze wspólników nie uda się skutecznie zawiesić działalności gospodarczej. Podobnie postępuje się w przypadku chęci wznowienia działalności przez spółkę.

Okres zawieszenia

Przedsiębiorca sam decyduje, na jaki okres chce zawiesić prowadzenie działalności. Nie ma też przeciwwskazań, żeby podczas prowadzenia tej samej działalności mógł ją kilkakrotnie zawiesić. Okres zawieszenia wynosi od 1 do 24 miesięcy (art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Okres zawieszenia działalności rozpocznie się od dnia, który został wskazany we wniosku, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku. Trzeba pamiętać,
że przedsiębiorca, który przed upływem 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zawieszenie działalności nie złoży do właściwego organu wniosku o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu z urzędu.

Pomimo że faktycznie przedsiębiorca nie prowadzi w okresie zawieszenia działalności,
to jednak ma pewne prawa i obowiązki (art. 14a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej):

 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów - może, więc np. podjąć starania, aby zabezpieczyć maszyny przed korozją;
 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - jeżeli np. ktoś zamówił u przedsiębiorcy dostawę towaru to nie ma przeszkód, żeby to zobowiązanie wykonać;
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie - może się np. pozbyć narzędzi, które nie są już mu potrzebne;
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych
  i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej - musi być np. stroną
  w postępowaniu cywilnym, jeżeli jego firma została pozwana;
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa - jak np. obowiązki podatkowe;
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej - nie jest zabronione w tym czasie uzyskiwanie innych dochodów, nie pochodzących
  z przedmiotowej działalności gospodarczej;
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą - zawieszenie nie wyklucza kontroli ze strony Państwa.
   

Wyrejestrowanie w ZUS i w Urzędzie Skarbowym

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność:

 • indywidualnie,
 • w ramach spółki cywilnej


zawieszenie działalności gospodarczej będzie następowało na wniosek przedsiębiorcy złożony właściwemu organowi ewidencyjnemu (wniosek CEIDG-1).
Organ ewidencyjny zobowiązany jest do przekazania informacji o zawieszeniu działalności
(lub wznowieniu działalności zawieszonej) właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego i ZUS.

Na tej podstawie ZUS sporządza odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe:

 • wyrejestrowanie płatnika składek (formularz ZUS ZWPA) - czyli osobę będącą odpowiedzialną za przeliczenie
  i pobranie oraz wpłacenie składek,
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą- samego przedsiębiorcy (formularz ZUS ZWUA) oraz członków rodziny osoby ubezpieczonej - osoby prowadzącej działalność (formularz ZUS ZCNA) - jeżeli przedsiębiorca zgłaszał do ubezpieczenia inne osoby ze swojej rodziny,
 • wyrejestrowane z ubezpieczeń osób współpracujących (formularz ZUS ZWUA) - jeżeli były opłacane składki za osoby współpracujące z przedsiębiorcą i członków rodziny osób współpracujących (formularz ZUS ZCNA) - jeżeli składki były opłacane za osoby z rodziny osób współpracujących.


Wyrejestrowanie z ubezpieczeń następuje z dniem, w którym działalność nie jest już wykonywana.

Podobnie jak w przypadku zawieszenia obowiązków wobec ZUS, również w Urzędzie Skarbowym przedsiębiorcy, osoby fizyczne jak i wspólnicy spółki cywilnej, nie muszą składać osobnego zgłoszenia o zawieszeniu. Przedsiębiorca podlega zwolnieniu (z pewnymi wyjątkami!) z obowiązku bieżących rozliczeń z fiskusem.

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...