Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
24-07-2013

 

 
                                                                                                                                                      Lubań, dnia 22.07.2013r.   
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                        MOPS/D/341- 1A/13
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 14.000 EURO
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Plac Lompy 1,
59-800 Lubań (woj. dolnośląskie) dziękuje bardzo za złożone oferty w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie w 2013 roku terapii psychologicznej oraz poradnictwa indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych w ramach projektu systemowego „Mam szansę być aktywnym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
                    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu informuje, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert wybrano najkorzystniejsze oferty dla:
 
·              Części 1 zamówienia – terapia psychologiczna – dla 7 osób, wybrano ofertę złożoną przez:
ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel
ul. Cygana 4, 45-131 Opole
za cenę ofertową - 1  998,00zł brutto
(słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem zł i 00/100)
 
                      Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż wyżej wymieniona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu ofertowym kryterium wyboru.
Informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Nr oferty
Nazwa (firmy),
adres Wykonawców którzy złożyli ofertę
  Cena oferty netto [zł]
Podsumowanie/
Uwagi
1
Profectus - szkolenia – doradztwo Renata Mikołajczyk
os. Kopernika 9/87,34-100 Wadowice
2 470,00 zł
II oferta ze względu na cenę
2
„Studio Rozwojowe” Olga Matecka
ul. Szpitalna 52,0 32-500 Chrzanów
3  906,00 zł
III oferta ze względu na cenę
3
ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel
ul. Cygana 4, 45-131 Opole
1  998,00 zł
I oferta ze względu na cenę
4
Centrum Doradztwa i Kształcenia
ul. M. Konopnickiej 21, 32-200 Miechów
-
Odrzucono                                - oferta złożona po terminie
       
·              Części 2 zamówienia – poradnictwo indywidualne i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych - dla 7 osób wybrano ofertę złożoną przez:
ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel
ul. Cygana 4, 45-131 Opole
za cenę ofertową – 2  632,30zł brutto
(słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa zł i 30/100)
 
                      Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż wyżej wymieniona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu ofertowym kryterium wyboru.
Informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Nr oferty
Nazwa (firmy),
adres Wykonawców którzy złożyli ofertę
  Cena oferty                     netto [zł]
Podsumowanie/
Uwagi
1
Profectus - szkolenia – doradztwo Renata Mikołajczyk
os. Kopernika 9/87,34-100 Wadowice
3 175,00 zł
II oferta ze względu na cenę
2
„Studio Rozwojowe” Olga Matecka
ul. Szpitalna 52,0 32-500 Chrzanów
4  221,00 zł
III oferta ze względu na cenę
3
ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel
ul. Cygana 4, 45-131 Opole
2  632,30 zł
I oferta ze względuna cenę
4
Centrum Edukacji Zawodowej “Jezykowa Kuźnia Talentów” Piotr Skibiński Plac Dębowy 7, 59-900 Zgorzelec
-
Odrzucono                                            - oferta złożona pocztą elektroniczną
5
Centrum Doradztwa i Kształcenia
ul. M. Konopnickiej 21, 32-200 Miechów
-
Odrzucono                                - oferta złożona po terminie
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu informuje jednocześnie, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert odrzucono oferty złożone przezCentrum Edukacji Zawodowej “Jezykowa Kuźnia Talentów” Piotr Skibiński Plac Dębowy 7, 59-900 Zgorzelec część 2 orazCentrum Doradztwa i Kształcenia ul. M. Konopnickiej 21, 32-200 Miechów części 1 i 2.
        Uzasadnienie:
W dniu 19.07.2013r. na adres e-mailowy infomops@op.pl wpłynęła oferta od Centrum Edukacji Zawodowej “Jezykowa Kuźnia Talentów” Piotr Skibiński zawierającą odpowiedź na zaproszenie z dnia 09.07.2013r. Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty o numerze referencyjnym nadanym sprawie przez Zamawiającego: MOPS/D/341-1/13, ofertę należy złożyćw języku polskim, w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres (przy czym liczy się data wpływu ofert) w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, pokój nr 13, II piętro w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2013r.do godz.1200. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej następująco:„OFERTA W POSTĘPOWANIU NAZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2013 ROKUTERAPII PSYCHOLOGICZNEJ ORAZ PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO W ZAKRESIE PODNIESIENIA KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO – ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” CZĘŚĆ/CI….…./….…. zdopiskiem: Nie otwierać przed dniem 19 lipca 2013 r. godz. 1200. W związku z powyższym oferta została odrzucona.
Druga z odrzuconych ofert została złożona po terminie tj. dnia 19.07.2013 r. o godzinie 1345. Zgodnie z zapisami punktu 4 zapytania ofertowego z dnia 09.07.2013r. Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres (przy czym liczy się data wpływu ofert) w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, pokój nr 13, II piętro w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2013r. do godz. 1200.Oferta bez otwierania została odesłana do oferenta.
 
 
W imieniu Zamawiającego
       
Zastępca Dyrektor               
                  MOPS w Lubaniu                       
Aneta Szpytma

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...