Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
09-07-2013


            Lubań, 09.07.2013 r.
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                            MOPS/D/341-1/13
 

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

 
 
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE) ZAPRASZA:
 
DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU „ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2013 ROKU TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ ORAZ PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO W ZAKRESIE PODNIESIENIA KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO – ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.
 
Zapytanie ofertowe prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych                          w oparciu o art. 4  pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
 
1.      Przedmiotem zamówienia jest:
 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w 2013 roku na rzecz Zamawiającego terapii i wsparcia dla 7 osób pełnoletnich (3 kobiet i 4 mężczyzn) będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z zakresu:
a)        terapia psychologiczna – dla 7 osób,
b)      poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych - dla 7 osób,
w ramach Projektu „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnicy zajęć w trakcie ich realizacji muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz materiały dydaktyczne. Uczestnicy terapii psychologicznej oraz poradnictwa indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych po ich ukończeniu powinni otrzymać zaświadczenie o ukończeniu w/w terapii oraz poradnictwa.
2.      Zamówienie niniejsze składa się z dwóch następujących części:
Część 1 – terapia psychologiczna grupowa – dla 7 osób,
Część 2 – poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia
                            kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych - dla 7 osób,
 
Zamawiający wymaga aby terapia i poradnictwo odbywały się na terenie miasta Lubań lub w odległości nie większej niż 20 km od miasta Lubania. Realizacja poszczególnych części zamówienia obejmuje przeprowadzenie terapii i poradnictwa, najem lokalu na terenie miasta Lubań lub w odległości nie większej niż 20 km od miasta Lubania oraz ewentualny transport uczestników szkolenia z Lubania do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem, ubezpieczenie NNW uczestników terapii i poradnictwa, zapewnienie na każde spotkanie poczęstunku (np. bułki słodkie lub suche ciasteczka; napoje zimne: woda mineralna 500 ml na osobę; napoje ciepłe: kawa, herbata; cukier; kubki; talerzyki i łyżeczki jednorazowe) do lokalu, w którym będą odbywać się terapia oraz poradnictwo, zaopatrzenie niezbędnych materiałów i artykułów, a także wszystkie niezbędne czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Zaleca się, by wymiar dzienny każdego ze spotkań wynosił max. 6 godzin lekcyjnych
                     
                      Wymiar godzinowy dla poszczególnych części przedstawia się następująco:
 
a)    Terapia psychologiczna (zajęcia teoretyczne i praktyczne). Wymiar 20 h lekcyjnych. Ilość osób: 7,
Zamawiający zaleca, aby zakres tematyczny oraz program zajęć dot. terapii psychologii (usługa zdrowotna) obejmował zajęcia w zakresie pozyskiwania umiejętności np.poznania siebie w kontakcie z innymi ludźmi, zdobywania wiedzy o sobie oraz swoim funkcjonowaniu w relacjach interpersonalnych, uzyskania od innych osób szczerej i pełnej informacji jak jesteśmy przez innych widziani i jakie wywołujemy w nich reakcje.
 
b)    Poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych (zajęcia teoretyczne  i praktyczne). Wymiar 20 h lekcyjnych grupowo + 7 godzin lekcyjnych przeznaczonych na indywidualne konsultacje z psychologiem po 1 h na osobę = razem 27 h lekcyjnych.
 
3.      Wspólny słownik zamówień (CPV): 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne,
 
4.      Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres (przy czym liczy się data wpływu ofert) w siedzibie Zamawiającego          mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, pokój nr 13, II piętro w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2013r. do godz. 1200.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wszelkich wymaganych ustawowo uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.Ocena spełnienia w/w warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie Instytucji szkolącej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października  2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U.                                      z 2004 r. Nr 236 poz. 2365).
Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:
a)        FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1
b)      KALKULACJA KOSZTÓW – załącznik nr 2
c)        Oświadczenie Instytucji szkolącej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej w oparciu  o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października  2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365).
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością, opisanej następująco:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu (woj. dolnośląskie)
Plac Lompy 1, 59-800 Lubań
OFERTA W POSTĘPOWANIU NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2013 ROKU TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ ORAZ PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO W ZAKRESIE PODNIESIENIA KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO – ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” CZĘŚĆ/CI….…./….… .
 
Nie otwierać przed dniem 19 lipca 2013 r. godz. 1200
 
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 
Termin wykonania zamówienia: w okresie od 12 sierpnia 2013r. do 30 sierpnia                          2013 r. Z uwagi na konieczność skoordynowania terminów realizacji części przedmiotu zamówienia, szczegółowe terminy realizacji poszczególnych szkoleń wymagają (na etapie podpisywania umowy z Wykonawcami) uzgodnień z Zamawiającym w zakresie zapisów w HARMONOGRAMIE terapii i poradnictwa sporządzonym przez Zamawiającego dla całego zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w programie zajęć po uprzednim uzgodnieniu ich z wybranym Wykonawcą zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników zajęć o +/- 10% ogólnej liczby uczestników Projektu skierowanych na zajęcia. 
Sposób określenia ceny
1.        Wynagrodzenie w formularzu powinno być podane w złotych polskich, w kwotach brutto (powiększone o należny podatek VAT). Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2.        Oferta winna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia propozycję ceny oferty, obejmującą cenę za przeprowadzenie szkolenia wyliczoną w formularzu wyliczenia kosztów szkolenia z wyszczególnieniem kosztu dla całej grupy oraz kosztu jednostkowego.
3.        Cena oferty, o której mowa wyżej winna obejmować całość kosztów związanych
z przeprowadzeniem terapii i poradnictwa na terenie miasta Lubań lub w odległości nie większej niż 20 km od miasta Lubania oraz ewentualny transport uczestników szkolenia z Lubania do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem, najem lokalu, ubezpieczenie NNW uczestników terapii i poradnictwa, zapewnienie uczestnikom
terapii i poradnictwa niezbędnych artykułów i materiałów, zapewnienie na każde spotkanie poczęstunku (np. bułki słodkie lub suche ciasteczka; napoje zimne: woda mineralna 500 ml na osobę; napoje ciepłe: kawa, herbata; cukier; kubki; talerzyki i łyżeczki jednorazowe) do lokalu, w którym będą odbywać się zajęcia teoretyczne i praktyczne a także wszystkie niezbędne czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4.        Ceny podane przez Wykonawcę ustalane będą na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlegają waloryzacji.
 
Kryteria wyboru oferty
Zamawiający udzieli zamówienia lub części zamówienia Wykonawcy, który spełni warunek określony w pkt. 4 (posiadanie wszelkich wymaganych ustawowo uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia) oraz uzna ofertę Wykonawcy za najkorzystniejszą – z najniższą ceną.
 
Informacje ogólne.                                                                                                               
 
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z właściwymi  oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zamawiający poinformuje na piśmie, w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pod numerem telefonu 75 6464496.
 
 
5.      Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej: tak / nie*.
6.      Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających: tak / nie*.
7.      Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pod numerem telefonu 75  646 44 96.
8.      Zamawiający poinformuje na piśmie, w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną oferenta, którego oferta zostanie wybrana.
9.      Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                            W imieniu Zamawiającego
                                                                                                                                                                                                        Dyrektor MOPS w Lubaniu
                                                                                                                                                                                        Beata Jurak
 
Załączniki:
1.        Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2.        Kalkulacja kosztów – załącznik nr 2
 
*niepotrzebne skreślić

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...