Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
20-06-2013

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU
INFORMUJE, O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ ZLECENIE W OKRESIE OD LIPCA DO GRUDNIA 2013

1.  Wymagania niezbędne:
    a) obywatelstwo polskie,
          b) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
          lub
          wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy                           z dziećmi lub rodziną i udokumentowany  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami   podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny  staż pracy z dziećmi lub rodziną,
          lub
          wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
    c) posiadanie Pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
      publicznych,
    d) nieposzlakowana opinia,
    e) nie karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
      publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
                f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
                g) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona lub ograniczona,
                h) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego założony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
              2.  Wymagania dodatkowe:
                a) znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych oraz Internetu,
                b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
                c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami      i instytucjami pomocy społecznej,             
              d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie właściwej inicjatywy,
              e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, odpowiedzialność, rzetelność,
              f) umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne,
              g) odporność na sytuacje stresowe,
              h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
  i) znajomość przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
        zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.
3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze, które umożliwi zatrzymanie dzieci w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualna pracę z rodzinami wskazanymi przez MOPS, udzielenie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny będzie między innymi:
- współpracował z instytucjami takimi jak np. szkoła, przedszkole, Sąd, Urząd Pracy, Urząd Miasta,
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny i wspierał jej aktywność społeczną,
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.
Asystent rodziny będzie świadczył usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może tez towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania- zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodziny będzie wykonywać usługę również poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.
4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku Asystenta rodziny:
  a) zatrudnienie na umowę zlecenia,
  b) zatrudnienie na okres od lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r.
          5.  Wymagane dokumenty:
                  a) list motywacyjny,
  b) CV ze zdjęciem,
c) kopie świadectw pracy,
d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
f) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku               
      (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne
        do wskazanego lekarza medycyny pracy),
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
      przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia takiego
zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
i) oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta          
    z pełni praw publicznych,
                  j) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona lub ograniczona,
                  k) oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki    
                        obowiązek został na niego założony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub  
                        zatwierdzonego przez sąd.
                  l ) kopia dowodu osobistego.
 
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
I Etap. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
II Etap. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, ul. Pl. Lompy 1 i dokonanie na jej podstawie wyboru pracownika.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Lompy 1 59-800 Lubań, sekretariat pokój nr 13 w terminie do dnia 25 czerwca 2013 roku.
Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Lubaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”
 
 
  Lubań, 20.06.2013r.
 

Dyrektor MOPS

    Beata Jurak

   

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...