Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
21-11-2012

 

MOPS / DPS / IK / 341 – 4 / 12                                                                                                                                                            Lubań, dnia 21-11-2012

 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: „Przygotowania, dostarczania i wydawania na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w I półroczu 2013 roku”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Pl. Lompy 1, 59-800 Lubań, woj. dolnośląskie,

tel. 75 6460411, fax. 75 6464493.

Godziny urzędowania: 7.30 – 15:30

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.luban.pl

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w I półroczu 2013 roku.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w I półroczu 2013 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r, Nr 136, poz. 914) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

 

2. Wykonawca musi posiadać możliwość korzystania na terenie miasta Lubania, z pomieszczenia w którym będzie przygotowywał i podawał posiłki lub wydawał posiłki wcześniej przywiezione z miejsca ich przygotowania. Lokal, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być zlokalizowany w obrębie Centrum miasta Lubania oraz wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty i urządzenia.

 

3. Dodatkowo Wykonawca będzie dostarczał na własny koszt i wydawał  posiłki we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, do których należą w szczególności:

- Szkoła Podstawowa Nr 4, 59-800 Lubań, ul. Kopernika 15,

- Szkoła Podstawowa Nr 2, 59-800 Lubań, ul. Dolna 8;

- Gimnazjum Nr 1, 59-800 Lubań, ul. Skalnicza 3.

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości i zmiany adresów miejsc, o których mowa w ust. 3.

 

5. Wykonawca winien dysponować odpowiednio przygotowanym personelem do realizacji zamówienia, posiadać wymaganą dokumentację sanitarno-higieniczną dotyczącą personelu, posiadać lokal oraz środek do transportu posiłków. Wyposażenie (w tym szczególnie naczynia i sztućce), personel, środek do transportu posiłków wykonawca zapewnia dla potrzeb wszystkich miejsc gdzie będą wydawane posiłki.

 

6. Wykonawca przygotuje posiłki w postaci:

 

A) dwudaniowego obiadu składającego się z zupy, drugiego dania i napoju. Gramatura potraw nie może być mniejsza niż:

- zupa 450 ml

- ziemniaki, makaron, ryż, kasze 200 g

- porcje mięsa 100 g

- porcje ryby 100 g

- danie bezmięsne 250 g (np. naleśniki)

- danie półmięsne 250 g ( np. bigos, fasolka po bretońsku, placek po węgiersku)

- napój 200 ml ( kompot ,woda z sokiem, płynny kisiel)

- surówka 100 g

 

B) zupy; gramatura potraw nie może być mniejsza niż:

- zupa 500 ml

- chleb 100 g

 

C) zupy z dodatkiem; gramatura potraw nie może być mniejsza niż:

- zupa 500 ml

- chleb 100 g

- dodatek 100 g;

Dodatek stanowią: parówka, kaszanka, jajka, pasztet, pieczeń, ser topiony.

 

7. We wszystkich wydawanych posiłkach wykonawca zapewni wartości kaloryczne i odżywcze, zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz zapewni odpowiedni  stan sanitarno-techniczny lokalu, w którym będą przygotowywane i wydawane posiłki. Te same potrawy nie mogą się powtarzać  częściej niż co 10 dni.

W okresie 10 dni występują :

- 5 x dania mięsne,

- 2 x danie bezmięsne,

- 2 x danie półmięsne,

- 1 x ryba.

Rodzaje dań podawane są zmiennie.

 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania posiłków gorących, przygotowanych w dniu wydawania od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych. Czas wydawania posiłków w godzinach od 1200 do 1530. W godzinach wydawania posiłków klientom MOPS w lokalu musi obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt. Wykonawca w lokalu zabezpiecza jednocześnie co najmniej 30 miejsc dla korzystających z posiłków. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również  bezpieczeństwo osobom korzystającym z posiłków. Wydawanie posiłków na wynos jest możliwe w przypadkach szczególnych, uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. Posiłki na wynos nie mogą być wydawane w formie suchego prowiantu. Posiłki nie mogą być wydawane wstecz ani z wyprzedzeniem.

 

9. Ilość dzieci korzystających z obiadów w ciągu roku wynosi około 250.

 

10. W I półroczu 2013 roku 1 dziecko może skorzystać maksymalnie ze 124 obiadów (dni robocze).

 

 

11. Ilość osób korzystających z zup i zup z dodatkami w ciągu roku wynosi około 300.

 

12. W I półroczu 2013 roku 1 osoba może skorzystać maksymalnie z 94 zup i 30  zup z dodatkiem (124 dni robocze w tym 30 piątków i dni poprzedzających dzień wolny).

 

13. Maksymalna ilość obiadów w I półroczu 2013 roku to 31 000 (250 dzieci  x 124 dni)

 

14. Maksymalna ilość zup w I półroczu 2013 roku to 28 200 (300 osób  x 94 dni)

 

15. Maksymalna ilość zup z dodatkiem w I półroczu 2013 roku to 9 000 (300 osób x 30 dni)

 

16.Wydawanie obiadu odbywać się będzie na podstawie listy sporządzonej przez Zamawiajacego i przekazanej Wykonawcy w m-cu XII 2012 oraz na podstawie kolejnych telefonicznych zgłoszeń Zamawiającego na dzień przed wydaniem obiadu. Lista i zgłoszenie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierać będą imię i nazwisko oraz miejsce wydania posiłku osoby zgłaszanej   na obiad.

 

17.  Wydawanie zup i zup z dodatkiem odbywać się będzie na podstawie bonów wydawanych klientom tygodniowo przez Zamawiającego. Zamawiający do godz. 900 każdego dnia podawać będzie wykonawcy ilość zup lub zup z dodatkiem. Wykonawca na koniec każdego miesiąca ustala z Zamawiającym ilość zgłoszonych i wydanych   zup i zup z dodatkiem.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

55 32 0000-9Usługi podawania posiłków

55 32 1000-6 Usługi przygotowywania posiłków

55 32 2000-3 Usługi gotowania posiłków

55 52 0000-1 Usługi dostarczania posiłków

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.1.7) Czy Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: Nie

 

II. 1.8) Czy Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: Nie

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 

Rozpoczęcie: 01.01.2013.

Zakończenie: 30.06.2013.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wadium.

 

III.2) ZALICZKI.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu i na podstawie tych warunków dokonana zostanie ocena:

 

1)          posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

2)          złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu i na podstawie tych warunków dokonana zostanie ocena;

1)          posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

a)          wykonać w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi, których przedmiotem zamówienia było przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

b)          złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi dysponować odpowiednim potencjałem. Ocena spełnienia powyższego warunku zamówienia dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy ( załącznik nr 6 do SIWZ) potwierdzającego spełnienie tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi dysponować odpowiednim potencjałem oraz przedstawić wykaz osób (załącznik nr 5 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku zamówienia dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy ( załącznik nr 6 do SIWZ) potwierdzającego spełnienie tego warunku.

 

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku zamówienia dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy ( załącznik nr 6 do SIWZ) potwierdzającego spełnienie tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1)            wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2)            wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3)            zaświadczenia o spełnieniu warunków zdrowotnych pod względem sanitarno-epidemiologicznych osób realizujących zamówienie, decyzje sanitarne dopuszczenia obiektu, środka transportowego, w których realizowane będzie zamówienie (dotyczy lokalu zaproponowanego przez Wykonawcę oraz środka transportu, którym przewożone będą posiłki do punktów ich wydawania);

4)            oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, należy przedłożyć:

1)          oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2)          oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

3)          aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4)          aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 

5)          aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

1)          dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

a)          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

b)          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2)          zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.4.4) Pozostałe dokumenty

1)          zaakceptowane ogólne warunki umowy;

2)          opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

3)          Przykładowy jadłospis na okres 10 dni uwzględniający wymagania przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia – potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego przedstawionych w pkt. II.1.3 – 6A/B/C i 7.

 

III.4.5)  Wykonawcy wspólnie ubiegający sięudzielenie zamówienia.

 

1)          W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie dokumentów wymienionych w  III.4.2. będzie dokonana odrębnie, a wymienionych III.4.1. i III.4.4.będzie dokonana łącznie w stosunku do tych Wykonawców.

2)          Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiająPełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia.

3)          Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

4)          Wykonawcy wspólnie ubiegający sięo niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizacjęzamówienia, są zobowiązani przedstawićZamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia:

a)      Ustanowienia lidera konsorcjum,

b)    Sposobu wystawiania dokumentów rozliczeniowych i faktur,

c)      Sposobu dokonywania płatności pomiędzy uczestnikami konsorcjum.

 

III.5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2)   KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) ZMIANY UMOWY

IV.3.1) Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

IV.3.2) Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku:

-              zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub innych danych identyfikujących Wykonawcę;

-              ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.mops.luban.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu  

59-800 Lubań, Plac Lompy 1

sekretariat (pokój nr 13 - II piętro).

 

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 

Do dnia 29-11-2012roku   do godziny 12:00

 

miejsce:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

59-800 Lubań,   Plac Lompy 1

sekretariat (pokój nr 13 - II piętro).

 

IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.4)Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie numer 462408 - 2012   zamieszczono dnia 21-11-2012

                                                                                                                                                                  W imieniu Zamawiającego
                                                                                                                                                                                          Dyrektor
                                                                                                                                            Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                                                                          w Lubaniu
                                                                                                                                                                                        Beata Jurak

 

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...