Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
21-11-2012

 

Numer sprawy: MOPS/ DPS/ MP / 341-3 /12                                                                  Lubań, dnia 19-11-2012 r 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dot.: ,,Świadczenia w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych na rzecz osób zamieszkujących na terenie  Gminy Miejskiej Lubań w 2013 roku”.

Działając na podstawie art.40 ust.1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity- Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Pl. Lompy 1, 59-800 Lubań, woj. dolnośląski, tel. 75 6460411, fax. 075 6464493. Godziny urzędowania: 7.30 – 15:30

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.luban.pl

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Administracja Samorządowa .

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)     Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

DOT; ŚWIADCZENIA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 

NA TERENIE  GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ W 2013 ROKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych na rzecz osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań w 2013 roku zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity -Dz.U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 ze zm.) oraz uchwałą Nr XXIII/195/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Przedmiot zamówienia obejmuje pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

2. W 2013 roku szacowany wymiar usług opiekuńczych wyniesie 8 250 godziny.

3.  Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę ofertowej ceny jednostkowej usługi i liczby godzin usług.

4.  Usługi będą świadczone w dni robocze w godz. od 7:00 – 20:00. W niektórych sytuacjach, w zależności od stanu zdrowia, wieku iwarunków bytowych podopiecznego, w uzgodnieniu z Zamawiającym, usługiopiekuńcze mogą być świadczone również w dni ustawowo wolne od pracy oraz w wyjątkowych przypadkach w godzinach nocnych.

II.1.4) Udzielenie zamówień uzupełniających.

W związku z brakiem możności dokładnego określenia wielkości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)  ewentualnego udzielenia zamówienia uzupełniającego, w granicach kwoty jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty jest niższa od tej kwoty, przy uwzględnieniu ceny ofertowej 1 godziny usługi wybranego wykonawcy. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

b)  zmniejszenia z przyczyn obiektywnych liczby godzin usług (osób objętych usługami).

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4, 85.31.11.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.1.8) Czy Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: Nie

II. 1.9) Czy Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Rozpoczęcie: 01.01.2013.

Zakończenie: 31.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wadium.

 

III.2) ZALICZKI.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu i na podstawie tych warunków dokonana zostanie ocena;

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności (wymienieni w art. 25 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity -Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

2) złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu i na podstawie tych warunków dokonana zostanie ocena;

1) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

a) wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, co najmniej 2 usługi, których przedmiotem zamówienia były usługi opiekuńcze, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

b) złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi dysponować odpowiednim potencjałem. Ocena spełnienia powyższego warunku zamówienia dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy ( załącznik nr 2 do SIWZ) potwierdzającego spełnienie tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi dysponować odpowiednim potencjałem oraz przedstawić Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia.

Ocena spełnienia powyższego warunku zamówienia dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy ( załącznik nr 2 do SIWZ) potwierdzającego spełnienie tego warunku.

Wykonawca musi załączyć oświadczenie, że w/w wymienione osoby nie są karane oraz dysponują dobrym zdrowiem umożliwiającym wykonywanie prac opiekuńczych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku zamówienia dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy ( załącznik nr 2 do SIWZ) potwierdzającego spełnienie tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a)          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

b)          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c)          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

  2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca   zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit.a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt 1 lit.b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Pozostałe dokumenty

1)          oświadczenie stwierdzające, że osoby, które wykonywać będą zamówienie lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia są nie karane oraz mają dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie usług opiekuńczych,

2)          zaakceptowane ogólne warunki umowy,

3)          opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.5)   Wykonawcy wspólnie ubiegający sięudzielenie zamówienia.

1.              W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie dokumentów wymienionych w   III.4.2. będzie dokonana odrębnie, a wymienionych III.4.1. i III.4.4.będzie dokonana łącznie w stosunku do tych Wykonawców.

Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiająPełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia.

2.              Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

3.              Wykonawcy wspólnie ubiegający sięo niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizacjęzamówienia, są zobowiązani przedstawićZamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia:

a)      Ustanowienia lidera konsorcjum,

b)    Sposobu wystawiania dokumentów rozliczeniowych i faktur,

c)      Sposobu dokonywania płatności pomiędzy uczestnikami konsorcjum.

III.5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) ZMIANY UMOWY

IV.3.1) Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku:

-              zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub innych danych identyfikujących Wykonawcę;

-              ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.mops.luban.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Plac Lompy 1 59-800 Lubań sekretariat (pokój nr 13 - II piętro).

 

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Do dnia 28-11-2012 godzina 12:00,

 

miejsce:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Plac Lompy 1

59-800 Lubań

  sekretariat (pokój nr 13 - II piętro).

 

IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.4) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP;

Numer ogłoszenia: 458166 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012

                                                                                                                                                                                                                         

 

W imieniu Zamawiającego                                                         

Dyrektor MOPS w Lubaniu

Beata Jurak

 

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...