Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
28-01-2015

 

INFORMACJA W SPRAWIE
POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Od 1.09.2015r. sprawy o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów będą realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań.
Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mowa jest o :
1) ustawie o systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.);
2) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U z 2015r., poz. 114.);
3) Dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie ucznia – należy przez to rozumieć dochód ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2015r., poz. 163 ze zm.);
4) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie ucznia – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty;
5) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3i 4 ustawy o systemie oświaty.

Pomoc materialna jest udzielana w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 rozpoczynający się 1 września 2015 r., należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r. Wnioski składa się raz w roku na cały rok szkolny.

Formy stypendium szkolnego
1. Stypendium szkolne może być udzielane w formach określonych a art. 90d ust. 2, 4 i 5 ustawy o systemie oświaty.
2. Stypendium może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie.
3. Stypendium udzielane w formie określanej w art. 90d ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników, pomocy naukowych, literatury fachowej, przyborów szkolnych, abonamentu internetowego, opłaty za zieloną szkołę, wycieczki szkolne, zakupu komputera i jego części, drukarki, sprzętu ułatwiającego naukę, rozwój zainteresowań i uzdolnień, stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.

Warunki przyznawania stypendium szkolnego
1. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:
1) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubań i nie otrzymują innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
2) uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymywać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty zawartej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
3) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje jeden lub kilka czynników wskazanych w ar. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wskażą rzeczywistą potrzebę edukacyjną wymienioną w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały NR IX/55/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań.

Wypłaty i rozliczenie stypendiów dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu.

1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz okoliczności zawartych w § 5 w/w uchwały.
2. Wysokość stypendium szkolnego w zależności od dochodu na osobę rodzinie ustala się następujący sposób:
1) dochód do 50 % kryterium dochodowego – od 181 % do 200 % kwoty zasiłku rodzinnego;
2) dochód powyżej 50 % kryterium dochodowego – od 151 % do 180 % kwoty zasiłku rodzinnego;
3) dochód powyżej 80 % kryterium dochodowego od 80 % do 150 % kwoty zasiłku rodzinnego.
3. Jeżeli w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniani funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm albo narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, to miesięczną wysokość stypendium można zwiększyć, z tym że wysokość stypendium nie może przekroczyć 200% kwoty, o której mowa art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków

1. Składanie wniosków podlega rejestracji zgodnie z datą ich wpływu.
2. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminach określonych art. 90n ust. 6
i 7 ustawy o systemie oświaty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.
3. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
4. Przykład: jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny ucznia za sierpień. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów
z miesiąca złożenia wniosku, czyli z września.
5. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 456 zł na osobę w rodzinie.
6. Po weryfikacji formalnej wniosku oraz analizie sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu wydaje decyzję administracyjną.

Sposób realizacji stypendium szkolnego

1. Stypendium wypłacane jest po udokumentowaniu wydatków kwalifikowanych poniesionych na cele edukacyjne w okresie na jaki zostało przyznane stypendium.
2. W roku szkolnym 2015/2016 przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne ściśle związane z poziomem edukacji ucznia (tylko do wysokości uznanych i udokumentowanych wydatków, nie więcej niż wyniesie kwota przyznanej pomocy).
3. Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków na cele edukacyjne, przede wszystkim: na zakup podręczników, pomocy naukowych, literatury fachowej, przyborów szkolnych, abonamentu internetowego, opłaty za zieloną szkołę, wycieczki szkolne, zakupu komputera lub jego części, drukarki, sprzętu ułatwiającego naukę, rozwój zainteresowań u uzdolnień, stroju lub obuwia sportowego lub innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę, wypłacane będzie rodzicom ucznia lub jego prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi w dwóch ratach:
1) I rata za okres od września do grudnia- płatna do 20 grudnia każdego roku;
2) II rata za okres od stycznia do czerwca – płatna do 30 czerwca każdego roku;
4. Refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne dokonane w okresie roku szkolnego, na który uczeń ubiega się o stypendium, czyli od 1 września 2015 r., za wyjątkiem wydatków dotyczących podręczników szkolnych, których zakup może być dokonywany zarówno w trakcie roku szkolnego, na który uczeń ubiega się o stypendium, jak i przed jego rozpoczęciem. Faktury VAT oraz rachunki z okresu lipiec – sierpień 2015 r., inne niż za podręczniki szkolne, nie będą rozliczane.
5. Przyznanie i wypłata tzw. wyprawki szkolnej (specjalny program rządowy) uniemożliwia rozliczenie przyznanego stypendium szkolnego na podstawie tych samych rachunków, faktur VAT lub oświadczeń złożonych w szkole.
6. Stypendium wypłacane jest na wskazane we wniosku konto, w zależności od posiadanych środków, nie częściej niż dwa razy w miesiącu lub jednorazowo.

1. Wypłatę stypendium zaprzestaje się, gdy uprawniony:
1) został skreślony z listy uczniów lub słuchaczy,
2) został zawieszony w prawach ucznia
3) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
4) nie realizuje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

2. Uprawniony zobowiązany jest do powiadomienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu o ustaleniu przyczyn uzasadniających przyznawanie stypendium.

Warunki przyznawania zasiłku szkolnego
Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowi w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
1. Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są uczniowi, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:
1) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubań;
4) w rodzinie zaistniało zdarzenie o którym mowa w § 11 uchwały NR IX/55/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań.
5) O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenie, o którym mowa w § 11 w/w uchwały.

Wzór wniosku o stypendium szkolne i zasiłek szkolny stanowi załącznik nr 1 do uchwały NR IX/55/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań.
Wnioski o stypendium szkolne prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych, Plac Lompy 1, pokój nr 10 w następujących dniach:
- poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 - 15:15
- wtorek w godzinach 7:30 – 16:45
- piątek w godzinach 7.30 – 13.45
W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć maksymalnie do 15 października 2015 r.

Kontakt telefoniczny 75 646 44 23

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...