Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
30-11-2020

Burmistrz Miasta Lubań ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, położonej w Lubaniu przy ulicy Warszawskiej.

Lubań, dnia 30 listopada 2020 roku

GGNiR.6840.2.5.2018

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1, ust.3, art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.),
§13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze. zm.), §3 ust.1 pkt 1  Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz.Woj.Doln. z dnia 30 czerwca 2014 roku poz. 2911 z późn. zm.) oraz Zarządzenia
Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie podania
do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu  oraz Zarządzenia nr 196/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, położonej w Lubaniu przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 18/45, AM 10, Obręb III o powierzchni 882 m2.


BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony


na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, położonej w Lubaniu przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 18/45, AM 10, Obręb III o powierzchni 882 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1L/00018709/9.

Cena wywoławcza sprzedaży wynosi: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się
w dniu 20 października 2020 roku zgodnie z Ogłoszeniem z dnia 13 sierpnia 2020 roku.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest w pośredniej strefie lokalizacyjnej miasta, bezpośrednio przy ulicy Warszawskiej, fragmentem drogi krajowej nr 30 relacji Zgorzelec – Jelenia Góra.

Przedmiotowa działka ewidencyjna została wydzielona z większej nieruchomości
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Warszawskiej oznaczonej jako działka nr 57, AM  10, Obręb III,  stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na nieruchomości rosną pojedyncze drzewa liściaste i iglaste. Teren porośnięty  trawą.

Przez nieruchomość przebiega podziemna sieć gazowa g160 oraz cztery odcinki sieci elektroenergetycznej niskich napięć ze studnią rozdzielczą w północnej części działki.
Na działce ustawiony jest również duży baner reklamowy.

Nabywca działki zobowiązany będzie do podjęcia działań zmierzających do usunięcia kolizji sieci z obiektem inwestora celem rozpoczęcia zamierzenia inwestycyjnego, własnym staraniem i na własny koszt w porozumieniu z dostawcami sieci, na podstawie którego zostaną pomiędzy stronami ustalone warunki techniczne usunięcia kolizji sieci oraz lokalizacji nowych urządzeń, które powstaną w wyniku usunięcia kolizji.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie posiada wykonanych przyłączy uzbrojenia technicznego, ale jest położona w obszarze uzbrojonym w sieć: energii elektrycznej; wodnej; kanalizacyjnej; gazowej; grzewczej.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubania nr XVII/131/2011 z dnia 20 grudnia 2011r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy, ( Dz. U. Woj. Doln.   dnia 18  kwietnia 2012 roku, poz. 1443), przedmiotowa nieruchomość gruntowa, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu 2MW7  – przeznaczonym na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Szczegółowe informacje na temat warunków zabudowy można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań, ul. Adama Mickiewicza 6.

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 11:00
w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.), postąpienie ustalone zostanie
z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 13 stycznia 2021 roku (środa) włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg ul. Warszawska - imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby
w dniu 13 stycznia 20 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osób przystępujących do przetargu).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest osobiste stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie Spółki Cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania
do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1500 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278 ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunku udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej 
w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać
na rachunek bankowy nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

100% ceny wylicytowanej w przetargu powiększonej o naliczony podatek VAT płatne są przez Nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego przed jego podpisaniem. Poza kosztami opisanymi powyżej Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego Nabywca zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg może zostać odwołany po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel.75 646 44 22.                    

 

BURMISTRZ

MIASTA LUBAŃ

Arkadiusz Słowiński

                    

http://bip.miastoluban.pl/urzad,a,83800,ogloszenie-burmistrza-miasta-luban-z-dnia-30-listopada-2020-roku-o-drugim-przetargu-ustnym-nieograni.html         

 

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...