Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
07-11-2018

Lubań, dnia 07 listopada 2018 roku

 

 

GGNiR.6840.8.10.2018

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.), Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2014 roku, poz. 2911 ze zm.), Zarządzenia Nr 136/2018 Burmistrza Miasta Lubań
z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu oraz Zarządzenia nr 208/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia
06 listopada 2018r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań będącej lokalem mieszkalnym nr 5 znajdującym się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Tkackiej 10

 

B U R M I S T R Z M I A S T A L U B A Ń

o g ł a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości będącej lokalem mieszkalnym Nr 5 znajdującym się
w budynku położonym w Lubaniu przy ulicy Tkackiej 10 wraz z oddaniem
we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 26, AM 6, Obręb III (księga wieczysta JG1L/00022985/8, powierzchnia
200,00 m²).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 16 października 2018 roku zgodnie z ogłoszeniem z dnia 05 września 2018 roku i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak osób zainteresowanych

Nieruchomość będąca lokalem mieszkalnym Nr 5 znajduje się na trzeciej kondygnacji –
II piętrze – wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego położonego w Lubaniu przy ulicy Tkackiej 10.

 

Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 75,70 m² składa się z:

- pokój (Nr 3/2) – powierzchnia 37,26 m²;

- pokój (Nr 3/1) – powierzchnia 26,09 m²;

- kuchnia (Nr 3/5) – powierzchnia 6,36 m²:

- wc (Nr 3/3) – powierzchnia 1,89 m²;

- przedpokój (Nr 3/4) – powierzchnia 4,10 m².

 

Do lokalu mieszkalnego przynależą pomieszczenia przynależne:

- komórka na parterze (Nr 1/10) – powierzchnia 3,08 m²;

- komórka na poddaszu (Nr 3/7) – powierzchnia 4,54 m²;

- komórka na poddaszu (Nr 3/8) – powierzchnia 23,69 m².

 

Udział ułamkowy przypisany do przedmiotowego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi we współwłasności części wspólnych budynku i w prawie współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynosi 30,21%.

 

Układ funkcjonalny lokalu przeciętny. Podłogi w lokalu drewniane, malowane, częściowo wyłożone płytami pilśniowymi. Stolarka okienna z PCV, drzwi drewniane płycinowe. Ogrzewanie lokalu piecowe (piece kaflowe zniszczone). Wysokość pomieszczeń mieszkalnych – 3,67 m. Lokal mieszkalny o niskiej funkcjonalności z niedogodnością ciemnej kuchni i brak łazienki.

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana wielorodzinnym budynkiem mieszkalno-usługowym przy ulicy Tkackiej 10 zlokalizowana jest w centralnej strefie lokalizacyjnej miasta Lubania. Budynek przy ul. Tkackiej 10 jest to budynek trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym
i strychem w niewielkiej części podpiwniczony. W budynku znajduje się jeden lokal wykorzystywany na cele inne niż mieszkalne oraz pięć lokali mieszkalnych. Budynek wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodną (sieć miejska), kanalizacyjną (sieć miejska), gazową, i telekomunikacyjną.

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana wielorodzinnym budynkiem mieszkalno – usługowym położona jest na terenie, na którym nie ma obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań (Uchwała Nr XIV/114/99 Rady Miejskiej
w Lubaniu z dnia 30 listopada 1999 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIV/174/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2016 roku) znajduje się ona na terenach koncentracji usług publicznych.

 

Lokal mieszkalny Nr 5 można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 10.00 do 14.00. Klucze znajdują się w Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu
z siedzibą: 59–800 Lubań Plac Szarych Szeregów 4.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), na którą składa się:

 

Wartość lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi: - 97.255,00 zł,
tj. 97,2547 % ceny

Cena ułamkowej części gruntu - 2.745,00 zł, tj. 2,7453 % ceny

 

 

Wadium: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 11.00
w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

 

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia
07
grudnia 2018 roku włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr
60 2030 0045 1110 0000 0080 6550
prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14.

W tytule wpłaty wadium oprócz danych uczestnika przetargu należy dopisać: „Przetarg lokal nr 5 ul. Tkacka 10”.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu
07 grudnia 2018 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Lubań.

 

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową, wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imiona i nazwiska osób przystępujących do przetargu).

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w podanym wyżej terminie oraz:

w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, konieczne jest złożenie oświadczenia o obowiązującym w małżeństwie ustroju majątkowym. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest: osobiste stawiennictwo obojga małżonków do przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie. Jeżeli zbycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub – odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Osoba wyłoniona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży, obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę współmałżonka na zawarcie umowy sprzedaży, na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży,

w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie spółki cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości),

w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 986 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,

w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278, ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu, okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia.

 

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunki udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym (pełnomocnictwo notarialne). 

 

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy Nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

 

 

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:

Lokal:100% ceny wylicytowanej na przetargu.

 

Grunt: pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 20% ceny gruntu wylicytowanej na przetargu.

 

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 1% ceny gruntu wylicytowanej na przetargu. Opłaty roczne nabywca zobowiązany jest wnosić od roku następującego po roku, w którym zawarto akt notarialny – umowa sprzedaży – w terminie do 31 marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) sprzedaż lokalu mieszkalnego zwolniona jest
z uiszczenia podatku VAT natomiast do pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu doliczony zostanie podatek VAT. 100% ceny uzyskanej
w przetargu za lokal mieszkalny, pierwsza opłata z tytułu użytkowanie wieczystego gruntu powiększona o podatek VAT oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży płatne przez nabywcę najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem.

 

Poza wylicytowaną ceną za lokal mieszkalny, pierwszą opłatą z tytułu użytkowania wieczystego gruntu powiększoną o podatek VAT oraz kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

 

Informacje o zaliczkach i innych opłatach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej dotyczących przedmiotowego lokalu można uzyskać u zarządcy budynku, którym jest Miejski Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych z siedzibą 59–800 Lubań ul. Łączna 5.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Lubań może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przetarg może być odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 4 lub 5, tel. + 48 75 646 44 21 lub + 48 75 646 44 22.

 

 

z up Burmistrza

Mariusz Tomiczek

Zastępca Burmistrza

 

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...