Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
06-02-2014

KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3
W LUBANIU
na lata 2012-2015

PODSTAWA PRAWNA:
Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola. Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz. 1324)

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:
Koncepcja została opracowana przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu. Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz wyniki przeprowadzonych w roku szkolnym 2010/2011 ewaluacji i nadzoru pedagogicznego. W wyniku samooceny określono wnioski, na podstawie których określono specyfikę przedszkola oraz kierunki dalszych działań.

MISJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W LUBANIU

,,Ujednolicanie oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego
i przedszkola sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych.
Jesteśmy przedszkolem prorodzinnym.”WIZJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W LUBANIU
1.Przedszkole jest placówką, bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
2. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby
i wszechstronny rozwój we wszystkich płaszczyznach na możliwie najwyższym dla niego poziomie.
3. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo, przestrzegając praw dziecka, stwarzając serdeczną atmosferę. Znamy wrażliwość edukacyjną, zainteresowania, zdolności
i trudności swoich wychowanków. Wypracowujemy metody pracy
z dziećmi zdolnymi i dziećmi mającymi trudności.
4. Praca z dziećmi oparta jest na pedagogice zabawy, która angażuje emocjonalnie dzieci, pobudza do twórczego działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystywania własnych możliwości, a jednocześnie jest źródłem satysfakcji i radości.
5. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
6. Oferta edukacyjna przedszkola stwarza warunki do twórczego działania, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności
i wartości moralnych.
7. Wypracowujemy skuteczne metody rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi i zachowań agresywnych.
8. Przedszkole przeciwdziała nietolerancji społecznej i izolacji.
9. Wszyscy członkowie społeczności przedszkolnej dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację międzyludzką.
10. Rodzice są partnerami, uczestniczącymi w życiu przedszkola.
11. Przedszkole zatrudnia kompetentną, wykwalifikowaną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
12. Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
13. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię
w środowisku.
14. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływa na wysoki poziom pracy.

CELE GŁÓWNE:
1. I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
• Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
• Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
• Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

2. II. Procesy zachodzące w przedszkolu
• Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej
w przedszkolu koncepcji pracy.
• W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych

3. III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
• Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa
• Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
• Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w jakich działa.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Realizacja założeń reformy oświatowej.
2. Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących,
a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
3. Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo – kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
4. Realizacja zabaw i zajęć w oparciu o programy własne: edukacji zdrowotnej, pracy z dzieckiem zdolnym, logopedycznym.
5. Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu możliwości rozwijania samodzielności. Okazywanie sobie wzajemnej pomocy: dziecko – dziecko, dziecko – dorosły.
6. Wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
7. Kształtowanie odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włącznie z sytuacją porażki.
8. Rozwijanie umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi.
9. Rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania i prezentowania w sposób zrozumiały dla innych swoich opinii, przemyśleń.
10. Kształtowanie postawy „zdrowego stylu życia”.
11. Rozwijanie sprawności fizycznej, wprowadzania dzieci w świat sztuki, rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej.
12. Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
13. Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
14. Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami
i instytucjami działającymi na terenie miasta.

MODEL WYCHOWANKA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3
W LUBANIU:
Uczenie się:
• Rozumie i umie określić stosunki przestrzenne, czasowe oraz ilościowe
• Zna środowisko społeczne, przyrodnicze i techniczne
• Zna zasady zachowań prozdrowotnych
• Rozumie, dlaczego potrzebny jest mu ruch
• Zna zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania się
• Zna symbole narodowe i Unii Europejskiej
• Zna swój adres i miejsce swego zamieszkania, zna nazwę i dzieje związane z naszą miejscowością oraz symbole miasta Lubania
• Zna zakłady pracy swoich rodziców
• Zna typowe zajęcia ludności, charakterystyczne dla naszej miejscowości
• Zna ciekawe zawody wykonywane dawniej i dziś
• Zna tradycje i historie swojego regionu
• Zna wybrane krajobrazy, charakterystyczne dla naszego kraju
• Zna wybrane obrzędy ludowe
• Zna charakterystyczne elementy wybranych krajów Unii Europejskiej

Myślenie:
• Dostrzega dobro, prawdę, piękno
• Potrafi przewidzieć skutki własnego działania zarówno dobrego jak i złego
• Utożsamia się z własnym krajem
• Wie, że jest Polakiem i Europejczykiem
• Dostrzega uroki miejsca, w którym żyje
• Rozumie konieczność stosowania zabiegów higienicznych
• Rozumie potrzebę dbania o estetyczny wygląd
• Dostrzega zależność pomiędzy racjonalnym i właściwym odżywianiem, a zdrowiem człowieka
• Wie, dlaczego potrzebny jest mu ruch i pobyt na świeżym powietrzu
• Rozumie, że każdy ma prawo mieć odmienne zdanie na każdy temat i może je wypowiedzieć ze spokojem i przekonaniem,
że będzie uszanowane i odebrane w sposób tolerancyjny

Poszukiwanie:
• Obserwuje i porównuje krajobraz architektoniczny miasta
• Potrafi rozpoznać właściwe działania i zachowania zarówno własne, jak i innych jako prozdrowotne
• Poszukuje miejsc i różnorodnych warunków w domu, jak
i w przedszkolu do rozwijania własnej aktywności ruchowej
• Poszukuje i rozpoznaje przykłady właściwego i niewłaściwego zachowania, odżywiania

Doskonalenie się:
• Poszerza swoją wiedzę na temat własnego miasta, regionu, kraju
i Unii Europejskiej
• Przyswaja nazwy głównych ulic i instytucji Lubania
• Posiada wiadomości, dotyczące miejsca zamieszkania
• Zna zasady właściwego zachowania podczas spacerów i wycieczek
• Posiada znajomość zasad zdrowego trybu życia
• Rozumie, dlaczego nie należy używać ognia, gazu oraz żadnych urządzeń bez obecności dorosłych

Współpraca:
• Uczestniczy w zabawach i zajęciach z rówieśnikami i rodziną
• Współpracuje z dorosłymi i innymi dziećmi w pracach podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego. Bierze udział
w aktualnych wydarzeniach lokalnych
• Wspólnie z dorosłymi, rodzeństwem i rówieśnikami włącza się do przygotowań świątecznych
• Identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami
• Uczestniczy w różnorodnych konkursach

Komunikowanie się:
• Wie, jak zachować się w miejscach publicznych
• Potrafi dzielić się swoją wiedzą z rówieśnikami i dorosłymi
• Potrafi przyjąć krytykę innych w stosunku do własnej osoby
• Potrafi rozpoznawać i wyrażać swoje emocje i uczucia
• Wie, kto w jego otoczeniu troszczy się o jego zdrowie i bezpieczeństwo
• Wie, do kogo może się zwrócić o pomoc w przypadku, gdy coś mu zagraża

Działanie:
• Odwiedza miejsca, związane z historią i tradycją swojego miasta
• Jest chłonny przyjmować wiedzę i działać
• Podejmuje różnorodne działania w zakresie aktywności umysłowej, werbalnej i ruchowej
• Aktywnie uczestniczy w zabawach, uroczystościach i konkursach
• Porządkuje swoje miejsce pracy i zabawy
• Stosuje zasady higieny osobistej
• Potrafi samodzielnie ubierać się i rozbierać
• Kulturalnie zachowuje się przy stole
• Przygotowuje elementy dekoracyjne i świąteczne
• Przyjmuje postawę opiekuńczą wobec osób potrzebujących pomocy

MODEL NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3
W LUBANIU:
Postawy i umiejętności:
• Posiada wiedzę z zakresu edukacji regionalnej, patriotycznej oraz pro zdrowotnej
• Zna rozwój psychofizyczny dzieci
• Organizuje działania na rzecz ochrony zdrowia własnego i innych
• Zaspokaja potrzebę ruchu poprzez organizowanie ciekawych zabaw i zajęć ruchowych, z wykorzystaniem różnorodnych
przyborów i muzyki
• Zna i stosuje nowoczesne, ciekawe i różnorodne metody pracy, pozwalające na wszechstronny rozwój dzieci
• Propaguje wśród dzieci i ich rodziców aktywny wypoczynek
• Systematycznie organizuje wycieczki i spacery
• Współpracuje z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym
• Jest twórczy, kreatywny i poszukujący
• Doskonali swoje wiadomości i umiejętności poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach
• Jest aktywny w zakresie podnoszenia swych kwalifikacji
• Jest pomysłowy i otwarty na nowości pedagogiczne
• Wykorzystuje wszelkie, dostępne środki dydaktyczne
• Korzysta z osiągnięć współczesnej techniki
• Stosuje aktywne metody pracy
• Aktywnie współpracuje z rodzicami
• Współdziała w zespole – jest komunikatywny
• Dzieli się doświadczeniami z innymi
• Tworzy przyjazny klimat
• Jest dobrym organizatorem
• Posiada własne przekonania i wartości
• Jest obowiązkowy
• Wykorzystuje swoje zdolności i zainteresowania w pracy
• Ma zdolność obserwacji i refleksji
• Prowadzi prawidłowo i systematycznie dokumentację
• Zna obowiązujące przepisy prawa oświatowego
• Rozumie mierzenie jakości i aktywnie w niej uczestniczy
• Przygotowuje, konstruuje potrzebne narzędzia badawcze
• Tworzy własny plan rozwoju

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
NR 3 W LUBANIU:
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:
Wykazuje:
• motywację do uczenia się
• zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego
• umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
• umiejętność koncentracji uwagi, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość
• umiejętność radzenia sobie z trudnościami
• umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom)
• tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
• samodzielność
• odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty
z rówieśnikami)
• zainteresowanie czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania
Posiada:
• zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą
i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób
• wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
• podstawową wiedzę o świecie
• sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania
Potrafi:
• cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
• posługiwać się zdobyczami techniki (RTV, komputer i inne), próbuje rozumieć, jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich
• przewidywać skutki swoich zachowań
• utrzymać porządek w swoim otoczeniu
• zwracać się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym
• liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego
• wyznaczać wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych
• ustalać równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi
• rozróżniać stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów
• określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki
• uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach
• słuchać np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami
• układać krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej
Rozumie, zna:
• prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
• zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie
i sprawność fizyczną
• zasady kultury współżycia, postępowania
• kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe i Unii Europejskiej
• potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną)
• zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich
• stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
w roku
• sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu
Nie obawia się:
• występować publicznie
• reprezentować grupę, przedszkole
• przedstawiać swoje pomysły, osiągnięcia artystyczne, sportowe, dzielić swoimi sukcesami
• wykazywać inicjatywę w działaniu
• wyrażania swoich emocji i uczuć

KRYTERIA SUKCESU:
1. 100% nauczycielek ukończyło różne formy doskonalenia zawodowego
2. Działa WDN
3. Minimum dwa razy w roku odbywają się zajęcia otwarte z wykorzystaniem metod aktywnych w obecności rodziców.
4. Sprzęt ogrodowy umożliwia bezpieczne zabawy na placu zabaw.
5. W przedszkolnej bibliotece znajdują się zbiory scenariuszy sytuacji edukacyjnych i przedstawień teatralnych.
6. Rodzice wyrażają swoje poparcie dla działalności placówki poprzez:
o współpracę i współdziałanie
o finansowanie inicjatyw
o pomoc w zdobywaniu funduszy
7. Systematycznie odbywają się przedstawienia teatralne w wykonaniu dzieci, które są prezentowane rodzicom, dziadkom a także innym zaproszonym gościom.
8. Przedszkole posiada własną stronę internetową.
9. Przedszkole umożliwia dzieciom poznanie własnego miasta, regionu, kraju, Europy poprzez: zabawy, zajęcia, konkursy i wycieczki.
10. Przedszkole posiada środki dydaktyczne do realizacji zajęć o tematyce regionalnej i europejskiej.
11. Realizowane są zabawy i zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego
i zdrowotnego.
12. Systematycznie odbywają się imprezy przedszkolne i uroczystości.


DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA:
Sposoby motywacji dzieci:
Stosowane nagrody:
• pochwała indywidualna
• pochwała przed całą grupą
• pochwała przed rodzicami
• oklaski
• emblematy
• przydział funkcji
Stosowane kary:
• brak nagrody
• upomnienie ustne
• czasowe odebranie przydzielonej funkcji
• chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy
• „krzesełko przemyśleń”
• poinformowanie rodziców o zachowaniu

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:
• przeprowadzenie diagnozy wstępnej
• szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju wg indywidualnych programów
• informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
• półroczna ocena realizacji założonych celów, zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
• bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca wg indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji
• przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy
Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
• prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy)
• teczek prac i innych dokumentów
• arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
• materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy)
• rozmów
Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (arkusze samooceny); zostają również poddani ocenie przez dyrektora (obserwacje zabaw
i zajęć) i rodziców (zajęcia otwarte, uroczystości)

Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
• ankiet
• rozmów z nauczycielami, rodzicami
• obserwacji zabaw i zajęć oraz prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
• arkuszy samooceny
• innych dokumentów, obrazujących pracę nauczyciela
Wyniki badania osiągnięć dzieci i nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych dwa razy
w roku szkolnym.

Sposoby informowania rodziców:
• nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców
o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu wychowania przedszkolnego
• nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku
i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu
• informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacji, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli
• rodzice o postępach swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, grupowych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych
z inicjatywy nauczycieli, bądź rodziców
• na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka
• informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy
w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej
• rodzice dzieci 5 – 6 letnich otrzymują w kwietniu informację
o gotowości szkolnej dziecka


SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU:
Sposoby współpracy z rodziną dziecka:
• przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń
• informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy pedagogiczno – psychologicznej i innej
• włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola
• szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
• tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka
Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:
• udział w imprezach o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej
• współpraca z Poradnią Pedagogiczno – psychologiczną, szkołami podstawowymi, policją, strażą pożarną, biblioteką, MDK, sanepidem, władzami samorządowymi
• włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym

ZADANIA GŁÓWNE:

1. Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich
2. Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania..)
3. Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
4. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu radosnego dziecka.
6. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych
w koncepcji.
7. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

Przyjęto do realizacji
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 02.02.2012 r.
i zaopiniowano przez Radę Rodziców w dniu 15.02.2012 r.

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...