Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
16-09-2020

Lubań, dnia 16 września 2020 roku

 

GGNiR.7150.6.2019

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490z późn. zm. ), §3 ust. 1 pkt. 8) Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 2911 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 135/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym.

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na najem lokalu użytkowego, położonego w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 30 (dz. nr 42/7, Obręb III, AM 4), z przeznaczeniem na cele produkcyjno-usługowe stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubań, dla którego Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00028470/7.

 

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 21,37m²

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto 12,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej ( słownie: dwanaście złotych 00/100).

Wadium: 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Opis nieruchomości: Lokal użytkowy położony w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 30 do wykorzystania na cele produkcyjno- usługowe. Na przedmiotowy lokal składają się dwa pomieszczenia.

Lokal położony jest w budynku wielolokalowym, w którym znajdują się lokale użytkowe.

Lokal posiada instalację elektryczną, instalację alarmową, licznik energii elektrycznej, ogrzewanie CO. Toaleta wspólna.

Nieruchomość znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu Miasta Lubań w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 3AG1 przeznaczonych na tereny aktywności gospodarczej.

 

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2020 roku (środa) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacja podlegać będzie wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto za najem powierzchni użytkowej przedmiotowego pomieszczenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 13 października 2020 roku włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A.Oddział Lubań ul. 7-mej Dywizji 14.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg - najem lokalu użytkowego – Armii Krajowej 30” - imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań.

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 13 października 2020 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z projektem Umowy Najmu, który dostępny jest w siedzibie Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu, Plac Szarych Szeregów 4, 59-800 Lubań.

Do wylicytowanej stawki czynszu netto za najem zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. 23%.

Z osobą wyłonioną w drodze przetargu jako Najemcą przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta w siedzibie Administracji Mieszkań Komunalnych stosowna Umowa Najmu na czas nieoznaczony.

Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek czynszu najmu za 1m², co następuje w drodze stosownego Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia Umowy Najmu.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 2,
tel.75 646 44 24.

 

 

 

z up. BURMISTRZA

 

Mateusz Zajdel

Zastępca Burmistrza

 

 

 Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań.

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...