Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
24-08-2020

Lubań, dnia 24 sierpnia 2020 roku

 

 

GGNiR.6845.3.17.2020

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.13 ust.1, art.38 ust.1 i 2, art.40 ust.1 pkt.1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) oraz Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r., poz. 2911 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 121/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie przetargowym i Zarządzenia nr 133/2020 z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie sprostowania treści w Zarządzeniu Nr 121/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym.

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem murowanym położonym w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej na części działki nr 63/17, AM 18, Obręb II, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00018708/2.

 

Powierzchnia nieruchomości: 19,00 m².

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto za najem: 2,00 zł/m² (słownie: dwa złote 00/100).

Wadium: 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100).

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana garażem murowanym stanowiąca własność Gminy Miejskiej Lubań, zlokalizowana w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej.

 

Nieruchomość znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVIII/286/2005 Rady Miasta Lubania z dnia 27 września 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 243 poz. 3803 z 06 grudnia 2005 roku w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 2MW19 przeznaczonej na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Najemca przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie wykorzystywać przedmiot najmu jako garaż.

 

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2020 roku (środa) o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala nr 11.

 

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Licytacji podlegać będzie miesięczna stawka czynszu netto za najem powierzchni użytkowej garażu.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie do dnia 24 września 2020 roku włącznie.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S. A. Oddział w Lubaniu.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 24 września 2020 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Lubań.

 

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg na najem garażu murowanego, ul. Armii Krajowej – imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia Umowy Najmu.

 

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z projektem Umowy Najmu, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Lubań w Wydziale Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa, I piętro, pokój nr 5.

 

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunki udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy Nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

 

Ustalony na podstawie wylicytowanej stawki czynsz najmu wraz z doliczonym podatkiem VAT w wysokości 23% płatny będzie miesięcznie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry na rachunek bankowy nadany indywidualnie dla Najemcy.

 

Aktualizacja wysokości czynszu może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek czynszu  dzierżawy lub najmu za 1m², co następuje w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań. Zmiana wysokości czynszu wynikającego ze zmiany stawki czynszu dzierżawy lub najmu za 1 m² lub zmiany stawki podatku VAT nie wymaga wypowiedzenia  w tej części umowy dzierżawy lub najmu. O wysokości obowiązującej stawki czynszu dzierżawy lub najmu za 1 m² w zakresie przedmiotu dzierżawy lub najmu Dzierżawca lub Najemca będzie informowany w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego /Wynajmującego. Po otrzymaniu oświadczenia Dzierżawca luba Najemca zobowiązany będzie uiszczać czynsz w nowej wysokości, począwszy od najbliższego terminu płatności następującego po otrzymaniu oświadczenia.

 

Z osobą wyłonioną w drodze przetargu jako Najemca przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta stosowna Umowa Najmu na czas nieoznaczony. Wydanie nieruchomości dla Najemcy zostanie potwierdzone stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym. O terminie i miejscu zawarcia Umowy Najmu Najemca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

Najemca zobowiązany będzie do zgłoszenia obowiązku podatkowego z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości w Wydziale Budżetowo-Księgowym Referat ds. Podatków i Opłat Urzędu Miasta Lubań i ponoszenia z tego tytułu opłat w sposób i w wysokości wynikającej z Uchwały Rady Miasta Lubań.

 

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel. 75 646 44 22.

 

Z up. Burmistrza

Mateusz Zajdel

Zastępca Burmistrza

 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...